Esale.co.il

אין פריטים בסל הקניות שלך.

חיפוש

משלוחים והחזרים

 

 1. אספקת/הובלת המוצרים


  1. מחירי המוצרים כפי שמופיעים בדף המוצר אינם כוללים את מחירי המשלוח. מחירי המשלוח משתנים בהתאם לסוג הפריט, גודלו והמדינה אליה הוא נשלח.
  2. מחשבון מחירי משלוח יופיע בדף עגלת הקניות לאחר שיצורף לתוכה מוצר.
  3. Esale.co.il ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  4. Esale.co.il יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
  5. Esale.co.il לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
  6. התקנון של דואר לישראל EMS (או של כל גוף אחר באמצעותו תתבצע הובלת המוצר - במידה ויצויין כך) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר.
  7. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר.
  8. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר, מתחייב הלקוח להודיע על כך מיידית Esale.co.il . במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, MightyDwarf.co.il יחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם בעבורו, בכפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים וווידוא אמיתות התלונה ברישומי Esale.co.il.
  9. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא Esale.co.il על חשבונו.

   
 2. מדיניות החזרה


  1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה. לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
   1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר;
   2. ברכישת פריטים אשר יוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה - לא יוכל הלקוח לבטל את העסקה.
  2. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל-Esale.co.il.
  3. ביטול העסקה כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית.
  4. Esale.co.il יחליף את המוצר בעבור הלקוח או לחילופין יזכה אותו בעבור סכום הרכישה בניכוי עלויות המשלוח, מיסים ועמלות גבייה.

   
 3. מדיניות ביטול עסקה/מכירה


  1. Esale.co.il יהא רשאי לא לבצע ו/או לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
   1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
   2. אם יתברר לו כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג' כלשהו.
   3. אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
  2. הודעה על אי ביצוע ו/או בדבר ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.